Nije ûntwikkelingen yn de koerflechterij

Holwert, 13 april 2021

Nettsjinsteande de remmenjende wurking fan de koronapandemy ûntwikkelet de wrâld nije ideeën. Ien fan de leden fan de Strampel dy’t bekend stiet om syn rike fantasy is Gjalt de Groot. Ûnder ynfloed fan de tanimmende fraach nei kuorren komt hy mei in nij revolúsjonêr model koer. It is mear in flochten fruitskaal, mar wól izersterk en yn in foech kertier te meitsjen.

It proefmodel fan dizze skaalkoer leit tusken de takken fan in âlde wylch en fuortendaliks hiene de eintsjes der belangstelling foar. No sit der in eintsje te brieden op sân prachtige ljochtgriene aaien. Plom sit der net allinne yn it nêst mar is ek ferwaaid en hingjen bleaun oan de takken.

Op it proefstasjon fan Gjalt is ek in grintbak te sjen. It idee komt fan Riepke Glas fan Mûnein dy’t der súkses mei hie. In spantsje strânljippen is al dwaande in proefnêst yn de stientsjes te meitsjen.

Neist wetterlân- en klaaikuorren is der in nije kreaasje op de merk kaam. Sa ûntduts Gjalt net safier fan Lichtaard in pracht fan nij hûs mei in izersterke HERAS-koer.

CvdM