Njoggen nije einekoerflechters

Dokkum, 20 jannewaris 2023

Op saterdei 13 jannewaris hawwe de bruorren Kooistra wer in kursus einekoerflechtsjen jûn. Der wienen 9 persoanen en se kamen oeral wei: Glimmen, Kollum, Heino, Gerkeskleaster. Bûtendoar striemin waar, mar binnendoar lekker waarm by de houtkachel.

Der wurdt begûn mei in lekker bakje pruttelkofje mei in stikje boffert. Nei de kofje begjinne we mei wat útlis en wat help te kuorkjen. Earst wat ûnwennich, mar stadichoan krije se de slach te pakken en rillegau komt de stekpinne der by en kriget de kont fan de koer wat foarm.

Middeis in lekkere kop brunebeannesop mei in brochje en dêrnei geane we wer los. En ik moat sizze, de measte kuorren wienen knap slagge. Om healwei fiven wie eltsenien klear, wêrnei’t we ôfslute mei in Dockumer slokje.

De minsken wienen wurch, mar se gienen grutsk mei harren selsmakke koer nei hûs.

Bouwe en Hindrik Kooistra.