Noch in koer by de Dokkumer Ie

door

in

Grou / Burdaard, 5 maart 2016.

As de einen by Oege Hoekstra gjin plak mear fine kinne, dan biedt dizze koer op it hiem fan Auke en Afke Peenstra op harren hiem oan de Dokkumer Ie in nije kâns.