Noch mear aaien

door

in

Wurdum, 21 febrewaris 2019

Bertus en Jinke Kuperus ha ek al in ein oan ‘e lêch.

Jinke skriuwt:

Ik  hie juster ek in koer mei 2 aaien, en ik hoop dat der noch mear aaien yn Fryslân opjûn wurde.
Se leine yn in âld koer fan Bertus yn ‘t skiphûs, dus dûbeld ûnder dak .
Sil moarn nei mear op syk.

groet,  Jinke