Noflike jiergearkomste

door

in

Grou, 30 novimber 2019

In lytse tritich leden wienen nei De Trilker yn Poppenwier kommen foar de jiergearkomste fan De Strampel. Krektlyk as alle gearkomsten wie it ek dit jier wer in noflike jûn. Sokke jûnen jouwe bining yn in klup fan individuele flechters. Of sa’t ien fan de leden sei: mei-inoar binne wy ien famylje einekoerflechters.

It formele part fan de jûn wie nei in oerke beslikke. Der waard besletten dat de beurs yn febrewaris weromkomt. Troch de wei fan nije spandoeken, buordsjes en oare publisiteit sil besocht wurde de feriening rûnom mear bekendheid te jaan.
Yn 2020 wurdt wer flaaks ferboud op in kampke lân by Blije.

De foto’s binne fan Kees van der Meulen en Durk Wynia.