Oan ús sil it net lizze ….

door

in

Holwert, 20 febrewaris 2018.

Hoewol’t Paulusma noch Siberyske kjeld foarspelt, binne de einen en de flechters alfêst mei de maitiid dwaande.

‘Oan ús sil it net lizze’,  skriuwe Gjalt en Els by dizze foto.

(Op foto klikke, dan noch moaier!)