Oerstekkende einen

door

in

Dizze tweet kamen wy op ynternet tsjin:

https://twitter.com/i/status/1202907194368385025