Oldtimerdei yn Minnertsgea en De Strampel wie derby!

Minnertsgea, 27 april 2018 – keningsdei. Doe wie der yn Minnertgea wer in Oldtimerdei. Alde trekkers, frachtweinen, brommers ensfh. En …. demonstraasjes fan âlde ambachten.

Hendrik Wierstra fan Burgum wie der klear foar en stjoerde ús ûndersteande foto ta: