‘Op besite by Hessel Bouma’

door

in

Grou, 28 maart 2021

Yn it Verenigingsblad van de Friese Vereniging voor landbouwhistorie ‘It Ark’, fan Feriening Afron, nû. 77, 2021-01, side 6, stiet in njisgjirrich artikel oer in besite oan Hessel Bouma. Hessel hat in oplossing fûn om stienmurden wei te hâlden by de einekuorren. Ek hat hy it net op oare rôvers stean.

Yn it artikel fan Herre van Dokkumburg kinne jimme hjir mear oer lêze. Troch op it artikel te klikken wurdt it justjes grutter werjûn.