Opfretten aaien

Bitgummole, 25 maart 2020

Durk Wijnia hat yn ‘t wykein efkes it lân yn west en trof in tal nêsten mei oanfretten einaaien. Durk skriuwt:

Dit wykein ha ik wol even it fjild yn west en ha ek wot einenêsten opsocht…. alles wat ik fûn wie opfretten …. moat mar even útsykje wa’t dit docht…. kinne rotten wêze of stikelbaarchen mar miskien binne der noch wol mear bisten dy dit dogge….. kinst sjen dat der protte ferlern giet at se net yn kuorren briede!!!’