Piet Paulusma by famylje De Groot

Holwert, 28 maart 2016.

Twadde peaskedei hat Piet Paulusma fan SBS 6 fanút it Swetshok en foar de mûne oan de Miedwei yn Holwert Nederlân fertelt wat foar waar we de kommende wike ferwachtsje kinne. It liket net sa min. De wyn nimt ôf en maitiidswaar is kommendewei.

Hy ferfrissele syn waarpraatsje mei nijsgjirrichheden oer it flechtsjen fan einekuorren en brocht  dêrby Els, Gjalt en in pear pake- en beppesizzers al flechtsjende yn byld.

Moaiere reklame foar de kuorflechterij kinne we ús net winskje!