Pompoenmerk Bitgummole

Bitgummole, 15 septimber 2019

Einekoerflechters fan De Strampel jouwe rûnom yn de provinsje demonstraasjes einekoerflechtsjen. Yn Bitgummole wienen sneon Jaap Schiphof, Jan Lautenbach en Durk Wynia aktyf op de pompoenmerk.

Yn in prachtige smûke entûraazje en mei dat moaie waar wie it in tige slagge dei dêr’t in protte minsken op ôf kamen, skriuwt Durk.