Prachtich om te sjen

Dronryp, 27 oktober 2020

“Prachtich om te sjen”, seit de pakesizzer Annemiek van der Meer. “Smoardrok hat ús pake it mei koerflechtsjen. Oh sa grutsk binne we op him!”

It kin dan ek besjen lije al dy kuorren.

Pake Johannes van der Meer by syn kuorren