No flaaksrispinge by Marrum

Blije, 1 augustus 2014.

De flaaksrispinge ferrint goed. It waar wurket tige mei. Wa’t meihelpe wol, kin fan tefoaren it bêste even belje mei Gjalt de Groot, tel. 0519-561784.

It flaaks yn Blije is der ôf en stiet yn stûken foar safier’t it ryp wie. No kin elk dy’t der nocht oan hat flaakslûke op lokaasje Joh. Binnema, Ljouwterdyk 2 by  Marrum, dat is oan de linkerkant fan de strjitwei foarby Marrum.

005-001
Jan Falkena yn aksje
003
Gjalt de Groot en Hindrik Kooistra oan it flaakslûken op de bou by Marrum