Predaasje

Bitgummole/Grou , 27 juny 2020

Om derefter te kommen wa’t of wat de einaaien út de nêsten hellet, hat Durk Wijnia mei in wyldkamera ûndersyk dien.
Hy skriuwt:

Ik ha geregeld de wyldkamera oan hân om te sjen troch wa of wat de aaien opfretten wurde!
As de aaien kapot yn it nêst lizze, binne it faaks rotten; dy kinne de aaien net meislepe. Mar as de aaien fuort binne is it in gruttere rôver!
Hjir in pear filmkes fan in nêst einaaien dy’t troch in rôt en in murd besocht binne.

Miskien noch wol nijsgjirrich om te melden: siet alle kearen 7 minuten tusken de kearen dat der in aai ophelle. it earste aai wat der pakte rûgele yn de feart mar dy fiske de mûrd der wer út troch foar de helte ûnder wetter te dûken. En dêrnei kwam de stienmûrd noch foarby!