Puur Natuur

Holwert 21 july 2023

As einekoerflechter komt der almar mear fariaasje yn de fraach wat te flechtsjen.

Sa kaam no de strjitte “Troch de Koer” út Deinum mei de fraach as it mooglik wie 25 kuorbalkuorren te flechtsjen. Dizze moasten tsjinje as strjitfersiering by it doarpsfeest.
It is slagge en se binne ôflevere.

Eins wol moai tocht ik, yn pleats fan sa’n giele plestik koer in moaie duorsume koer fan reid en flaaks.

“Puur Natuur”.

 Gjalt Sjirksz de Groot