Pykjes en predaasje

Holwert / Grou, 3 maaie 2016

Op 26 april rûgelen yn Grou 13 pykjes út in koer. De oare moarns wiene der noch 5 oer.

Yn Holwert kamen ek de earste pykjes út de kuorren. Ek pykjes út in kuilrôle yn’t lân dêr’t skiep in gat yn fretten hiene. Der siet in mûzebiter by dy’t wachte op de pykjes mar dy waard troch twa jerken oanfallen.