Pykjes yn ‘e amer

Jurjen Kootstra fan Dokkum stjoerde 17 juny ’17 in hiel moai filmke ta dat we graach oan alle eineleafhawwers oanbiede.

https://youtu.be/3p2XylIFB38