Readboarstke yn einekoer

door

in

Oerterp, 27 maaie 2018.

Jan Falkena skriuwt it folgjende en docht der in pear foto’s by:

‘Twa foto’s. De iene fan de koer op it plak dêr’t ik him bewarje. Under in oerkaping tsjin de solder. Der stie net by dat de koer foar in ein wie. In readboarstke fûn it in gaadlik plak. Hy wie tige drok mei deade blêden en oar ark foar it nêst. Doe briede en dêrnei de jonge fûgels fuorje. Prachtich om te sjen. Doe’t alles rêstich wie,  wie ik benijd wat it nêst foarstelde. Hy hie in hiel stik fan ‘e koer tichtboud’.