Reidhintsje siket it hegerop

Aldeboarn, freed 4 maaie 2018

Us korrespondint Cor Snoeij stjoerde it ûndersteande nijsgjirrige berjochtsje mei foto:

Ik ha fjouwer kuorren útstean by my  thús.  Ien is “kreake” troch in reidhinnepear. Se ha de koer tichtmakke en der boppe-op har nêst makke. Ik fyn it in pracht om te sjen.  

(Dat fine wy fan de Strampelredaksje ek!)

DSC_5895bew