Reidhin siket it hegerop

door

in

 

Grou/Wurdum, 4 augustus 2016.

1eendenkorfBoppe-op in koer fan Jinke Kuperus sit no hiel proastich in reidhintsje te brieden.

Feilich foar katten en hûnen en rom sicht.

Wat wol in hintsje noch mear …