Flaaks hast klear!

Grou, woansdei 3 july 2013, wizige 12 july, op ‘e nij wizige op 2 augustus

Fan ferskillende kanten komme der berjochten binnen oer it skarren fan reid of fragen oer it lûken (of teppen) fan flaaks. Foar it skarren fan reid siket elk oant no syn eigen wegen. Foar it rispjen fan flaaks leit it oars.

Gjalt hat 1 augustus by it flaaks west. It stiet der goed by, mar is noch te wiet om te lûken. It moat noch wat rypje. As it oan it rispjen ta is, komt dêroer in oprop yn dizze rubryk ‘Nijs”. Dus …. sa no en dan mar efkes op de webside fan ‘De Strampel’ sjen!

Flaaks nei de bloei
Flaaks nei de bloei
Blomke fan it flaaks
Flaaks yn skeaven