Rûpeljen kin ek útbestege wurde

Grou, 26 septimber 2019

Foardat je flaaks brûke kinne foar de lofters fan einekuorren moat der earst rûpele wurde. De siedbaltsjes mei it lynsied moat ferwidere wurde fan de flaaksstâlen.

Gjalt de Groot ferbout alle jierren in grutte partij flaaks dy’t dan brûkt wurdt foar it flechtsjen fan kuorren. It lynsied wol hy no brûke foar it parsen fan lynoalje.
Om it flaaks te rûpeljen organisearret Gjalt alle jierren in Flaaksrûpel en Ielfrettersfeest. Manmachtich wurdt der dan rûpele en nei ôfrin wurdt noch efkes noflik neisitten mei rikke iel en in slokje.

Dat rûpejen kin ek op in oare wize. Dat ûnderfûn Bonne Bruinsma, dy’t wat flaaks op syn folkstûntsje ferboud hie. Nei it lûken fan de flaaks waard dy yn skeaven op de tún setten om te drûgjen. Doe’t de flaaks fuorthelle waard wie al te sjen dat de mûzen drok oan it rûpeljen west hiene. Doe’t de flaaks yn it túnhúske setten wie, gie it rûpeljen gewoan troch.

It rûpelfeest fan de mûzen hat in pear wiken duorre, efkes langer as it rûpelfeest by Gjalt oernaris duorret. Iel en in slokje ha ha de mûzen der foar safier bekend is net by hân. Wol ha se de Japanse haver, dy’t klear lei om te siedzjen op de tún, as neigesetsje hân…

Sa hat elk syn eigen rûpelfeest.