Schoenmaker blijf bij je leest … en perfoarst net oan de drank komme!

Grou, 15 maaie 2020

Grou ûntwikkelet him jimmermear ta it Fryske middelpunt fan de einekuorrekultuer. Ferneamde flechters (BdG, BB, CvdM) en reidsnijers (deselden en LvdM fan W.) soargje derfoar dat der geregeld nijs is oer de einekuorrekultuer yn de grutte pers. Sa hat ien de niisneamden (gjin namme, privacyregels, beskerming fan it ynvividu) it plan opfette sels flaaks te bouwen. No is dat in kultuer dy’t mar troch in lyts espeltje minsken yn Fryslân behearske wurdt. Ien fan de Grousters dy’t de flaakstylt op de foet folget hat no in foto makke hoe’t it flaaks der foar stiet. Hy skriuwt derby: De boer dy’t dizze flaaks siedde hat, hat earst oan de Warkeweet sitten… Grousters kinne in soad ha. Mar it moat net te fier gean.

(Kenners witte dat ‘Warkeweet’ it wrâldferneamde slokje is fan De Ald Hij fan Dearsum, sjoch www.dealdhij-dearsum.nl en dan oer ‘Warkeweet wie ús kreet’)