Strampel hat de wyn yn de seilen

door

in

Grou, 10 febrewaris 2016

Yn 2013, 2014 en 2015 hawwe leden fan de Strampel 114 kear in demonstraasje kuorflechtsjen jûn op doarpsfeesten en oare eveneminten.

Yn dy trije jier wiene der  111 kursussen  en learden 633 minsken it kuorflechtsjen.

It ledetal is 79!

Yndie, de Strampel hat de wyn yn de seilen! Kuorflechtsjen is in prachtige hobby! Yn in middei kinne jo it leare!

Kom 27 febrewaris mar even te sjen yn de Trilker! (sjoch it berjocht yn dizze nijsrubryk.)