Strampelleden yn aksje by de flaaksrûte

Grou, 22 augustus 2019

It wykblêd Actief hat yn july omtinken jûn oan de flaaksrûte Follow the blue line.

Yn de flaaksrûte, ûnderdiel fan Follow the blue line, wie ek it Swetshok fan Gjalt de Groot opnommen. Alle sneonen sieten dêr minsken te einekoerflechtsjen. It wykblêd Actief hat der in artikel oer opnommen: “Hoe levert vlas lijnzaad, linnen en korven op”.

Hjirûnder in ôfbylding fan de foarside mei it artikel. Op de foto Mees Nauta (links), Cor Snoeij en Cees van der Meulen (rjochts noch krekt te sjen) oan it flechtsjen. Mees Nauta jûch ek in demonstraasje learloaien fan fiskehûden. Klik op it plaatsje foar in gruttere ôfbylding.

Hjir nochris de tekst. Troch der op te klikken is dy noch better lêsber.