Sutelje mei klaaikuorren

Grou, 10 jannewaris 2019

Yn ’e wintermoannen wurde ornaris de measte kuorren makke. Alteast, by Gjalt de Groot wol. Hy en syn frou Els meitsje der wol in pear hûndert. Yn syn ferhalen dy’t er rûnom yn de provinsje hâldt fertelt Gjalt hoe’t hy mei de karre achter de auto by boeren en winkels delgiet. As hy dan in boer in koer oansmarre wol, krijt hy ek wolris in snear : ”Kin dy ein sels net in plakje fine yn de natuer? Dêr is gjin koer foar nedich.” Gjalt hâldt fol en wit sa mannich koer man de man te bringen. Dat útsuteljen fan de kuorren docht Gjalt noch altiten. Sa ek op ien fan de lêste dagen fan 2018; mei in karrefracht oan kuorren en in steapel folders gie hy op ’e sutel. Wy meie oannimme dat de karre leech wie doe’t Gjalt wer werom yn Holwert wie.