Swart eine-aai

door

in

Bitgummole 6 maart 2019

Dirk Wijnia hat in swart eine-aai yn ien fan syn kuorren. It is net swart fan de modder, mar de skaal is swart. Op ien fan de foto’s leit it swarte aai njonken in gewoan eine-aai út deselde koer.

De fraach is no: hoe kin soks en hat immen dit faker meimakke?

Reaksjes graach nei bestjoer@de-strampel.frl