Tankbere en nuete einen

Aldeboarn, 1 augusutus 2022

Doarpseinen binne soms tige oan minsken hechtte. Se binne faak de hiele dei op of by it hiem en wachtsje dan oant se wat krije. Cor Snoeij hat dêr wol niget oan. Hy besiket by de einen op de lije side te kommen troch se te fuorjen en hopet dan dat se yn syn kuorren in aai lizze.

“Sa nuet binne se,” seit Cor.

“Moai stel, allegear deselde tekening. En oh sa mak, rinne me alles êfternei. Ik tink dat se oh sa tankber binne dat ik in wenning foar hun makke ha”