Te kâld om te flechtsjen

door

in

Aldeboarn, 18 desimber 2022

Foar sneon 17 desimber waard ik frege om te flechtsjen op ‘e krystmerke yn Âldeboarn, myn eigen doarp. Nettsjinsteande it kâlde waar woe it wol besykje. Mar ik kaam al rillegau ta de konklúzje dat it net te dwaan wie. It materiaal woe net meiwurkje: te kâld. Iksels hie wol thermoklean oan mar al gau kom je der efter dat, ek al sitte je yn de leite, je te kâld wurde.

Se fregen me as ik houtkachel bûtendoar wat brânende hâlde woe en op de kribbe te passen. Altyd klear sokke putsjes. Dêr bliuwe je wol waarm by. Yntusken koe ik yn it selskip fan in skiep mei in pear lammen en in ezel ek wat hannel dwaan. Dy ezel sil wol tocht ha: wat in ezel dy kerel 😀! Mar it positieve is: ek wer in nije lid derby foar de Strampel. Reklame docht ferkeapjen. 

Efkes op de ôfbylding klikke foar in grutter resultaat

Cor Snoeij.