Tellingen Wylde Ein

door

in

Bitgummole/Grou 14 oktober 2020

Op 22 april fan dit jier waard op dizze webside in oprop dien om einepiken te tellen en dy troch te jaan fia kuikenteller.org. Oan dit projekt fan Sovon hat ek ús foarsitter Durk Wynia meidien. Dizze wike krige hy in bedankje fan Sovon.

De resultaten fan syn tellings binne meinommen yn it totale oersjoch fan Nederlân. Dat oersjoch is hjir te besjen.