Trêdzjende einen

door

in

Grou, 3 desimber 2018.

Dat de natuer in bytsje yn de war is, kinne wy allegearre merke. Sa ek Jan Oostenbrug. Hy skreau: “Justermoarn op 2 desimber trêde in jerk in ein by ús yn de feart en Piet P mar oer winter eamelje. Wy wachtsje ôf wat er kommen giet: aaien of iis. Of beide?

Jan stjoerde in foto mei fan it pearke dat efkes letter noflik op it stalt siet.