Trochrinnend seizoen

Grou, 16 septimber 2020

Bouwe de Groot ût Grou sit net in soad stil: hy is it hiele jier dwaande mei syn einekuorren en fûgelhokjes fan reid. Trochrinnend seizoen, neamt hy dat.

Hjirûnder de stân fan saken fan syn aktiviteiten mei oan ‘e ein ek noch in winsk en in suggestje foar de jiergearkomste.

Wie Johannes van der Meer al in juny betiid oan it reidsnijden, ik ha juster it lêste foar mij dit jier snien en te droegjen lein; dus op 15 september. Ferline jier wie it 14 september, seach ik op facebook stean, dus it seizoen wurd hieltyd langer. De earste kuorren foar 2021 binne al wer besteld en makke, sneon wurde ze ophelle foar in jierdei.

Juster in frjemde dei: moarns earst te reidsnijden, en doe fan it moaie flaaks fan Gjalt de earste bosken rûpele en yn hânsume boskjes bûn, de kopkes en de woartels derôf. Doe noch 2 kuorren draaid.

Foar in 100 kuorren ha ik materiaal klear lezen, dat it kin mar wêze de kommende moannen. 

Ik hoopje op in ‘vindingrijke’ jierfergadering. Miskien oerdei op in terras yn de sinne, dit wurd al mear dien. Mar wol op in moai lij plakje.

Oant safier eefkes myn stân fan zaken.

Groetnis,
Bouwe.