Tsien einen oan ‘e lech

Wurdum, 10 april 2013

Hoewol’t it noch fierstentekâld foar de tiid fan it jier is, binne der by Bertus en Jinke Kuperus al tsien einen oan ‘e  lech!