‘Vlas in Friesland’ oant en mei oktober 2024

Grou 13 juny 2024

Foar flechters dy’t mei flaaks wurkje is it de muoite wurdich om op de webside fan it Fries Landbouwmuseum te sjen. Mar ek foar oare flechters fansels nijsgjirrich!

Einekoerflechtsjen is in âld ambacht en de bewurking fan flaaks is dat ek.
It FLM hat der in prachtige eksposysje oer makke.

Tige oanrekommandearre.

Cees van der Meulen.

Klik hjir foar mear ynformaasje