Wa wol meidwaan oan it einepikeprojekt?

door

in

Grou/Bitgummole, 22 septimber 2017.

Fan ús korrespondint Durk Wynia fan Bitgummole krigen we ûndersteand nijsgjirrige linkje tastjoerd.

naamloos.jpgErik Kleyheeg, in wittenskipper ferbûn oan it Max Planck ynstitút foar Ornitology Am Obstberg 1, 78315 Radolfzell am Bodensee, Germany, soe it tige op priis stelle dat jim meidiene oan syn einepikeprojekt.

http://erikkleyheeg.nl/dutchmallardproject/eendenkuikenproject