Wachtsje op de piken

door

in

Holwert, 14 maaie 2021

Der skûlet in protte gefaar as de einepiken útkomme. Njonken katten binne der ek oaren dy’t it fersjoen ha op de einepiken.

Gjalt de Groot stjoerde in foto fan in ielreager dy’t wachtet by ien fan de kuorren dy’t hy levere hat.
Gjalt: “Ik wit net wat it bêste is, in kat of dizze gast. Dizze wachtet ek oant de pykjes út de koer komme.”