Welkoop presintearret kuorren èn De Strampel

door

in

Grou/Boalsert, 10 jannewaris 2017

Mei in wike as acht giet it briedseizoen foar de einen wer los .

Hendrik Bos fan Welkoop Bolsward is der klear foar. Mei in prachtige útstalling Strampelkuorren (leveransier Gjalt de Groot) en de Strampelfilm sil it mei de einen en de kuorren wol klearkomme!

De foto jout in ympresje fan de moaie opstelling, wêrby’t film en kuorren alle omtinken  fan de klanten krije.