Wer in lid derby!

door

in

Grou, 1 april.

Op 1 april koene we in bysûndere ynwenner fan Fryslân, Hans Wiegel fan Âldegea, ynskriuwe as lid fan ús feriening. Hy kocht oan de doar fan ien fan ús flechters, in koer. Oft er al aaien yn lizze, is ús net bekend. Faaks hearre we dat nochris.

N.B. dit is gjin april-grap.