Winter yn Fryslân

door

in

Grou, 15 jannewaris 2014

In iepen winter mei hast alle dagen hjerstich waar. De einen sjogge der goed út, hawwe yn elk gefal net fan in strange winter en de krapte te lijen. Jan Falkena krige fan in kursist in pear moaie maitiidsplaatsjes. Noch in wike as wat en it wurdt wer tiid de kuorren út te setten of op te hingjen.