Wintermerk yn Ketlik

Âldskoot/Grou, 30 desimber 2022.

Lutske Visser trof it noch aardich op de wintermerk yn Ketlik. It wie net hielendal drûch, mar djip yn ‘e kraach ûnder in grutte parasol, en in temperatuer fan sa’n 10 graden wie it wol te dwaan.

Lutske wie wol tefreden oer de middei. “In moaie middei op de Wintermarkt yn Ketlik. Meardere minsken entûsiast makke foar it einekoerflechtsjen. En foaral in gesellige middei hân yn it doarp wêr ik wei kom.”

Op de foto’s is te sjen dat Lutske it wol nei’t sin hie, mei it Sint Thomaslieden op ‘e eftergrûn.