Wite en Reade kuorren besteane ek!

door

in

Grou, 27 maaie 2018.

Bonne Bruinsma skriuwt:

‘Ek by einekuorren komme albino’s foar. Ik seach hjoed by Iens in witen-ien, makke fan tou. Flakby hong in reade koer, ek fan tou.’