“Wol in apart ferhaal”

Gytsjerk/Grou, 1 febrewaris 2023

“Hjir in foto, maaie 2022, fan in strieminne einekoer dy’t ik by de Dokkumer Ie by Tergrêft stean hie”, skriuwt Jan Oostenbrug.

“Ik ha de ein folge en dy hat de 8 aaien útbret. De koer gong it eintsje as in trapezewurkster yn en út. No sa sjochtst mar dat in koer fan tou it lang folhâlde kin en de ein der graach yn nestelje wol.  Dit is net in standert koer tink ik, mar wol in apart ferhaal.”

Dat binne wy mei Jan fan miening.