Wylde ein buorket achterút

door

in

Grou, 2 july 2021

Yn de Leeuwarder Courant fan 1 july stie yn de rubryk Opinie in stik fan Klaas Stapensea oer it achterútbuorkjen fan de wylde ein. In nijsgjirrich stik oer de ‘stille achteruitgang van de wilde eend’, sa’t fjildman Stapensea dat neamt.

De Strampel wurdt hjiryn ek oanhelle: ‘Het plaatsen van eendenkorven, bijvoorbeeld dankzij De Strampel, de Friese vereniging van eendenkorfvlechters, helpt.’

It folsleine artikel kinne jo hjir lêze.