Yn Bitgummole moatte se oer op gruttere kuorren

door

in

Bitgummole/Grou, 3 april 2023

Yn it berjocht fan 19 febrewaris waard melding dien fan in earste eine-aai yn in âld koer fan Durk Wynia. Ôfrûne wykein die bliken dat it net by ien aai bleaun is. Hjir it ferslach fan Durk.

“In wike nei’t ik in aai yn de koer fûn, wie de koer leech mar nog wol mei in nêst… ik ha der hjoed wer west en de kont hong in bytsje yn it wetter. En omdat it om in âld koer gie, moat der om tocht wurde en in toutsje extra kin dan gjin kwea.

Doe’t ik hast by de koer wie fleach der in ein út en koe ik sjen wêrom dy koer sa fersakke wie…. 21 aaien yn it dûns! Ik ha de koer sa goed mooglyk wer fêst bûn mar wat dit wurde moat, wit ik net.

Omdat ik oan de oare kant fan de dyk myn VVV koer op in strampel ha wie ik ek nijsgjirrich of’t dêr al wat yn siet. Mei it waadpak der op ta, en ek dêr fleach in ein út. Dizze koer hong net yn de kont mar ek hjiryn in batterij oan aaien: 17 stiks!

Hjir sitte bêste lêcheinen dus, hoewol’t dy mei 21 fan twa einen is.
Dus, de kuorren moatte hjir grutter!”

Faaks moat Durk by Kees Terpstra út Wikel yn ‘e lear, want dy hat ûnderfining mei it meitsjen fan grutte kuorren.

Njonken de einen dogge ek de markols by Durk it goed mei 9 aaien.