Yn De Wâlden binne se ek oan ‘e lêch

Mûnein, 2 maart 2022

De meldingen fan earste eine-aaien komme no binnen. Sa ek út Mûnein wei.

Ik haw fan de jûn yn de kuorren field en ek hjirre binne de einen no oan de lis, ien koer mei 1 aai. It is deselde ein as ferline jier, dy’t yn de koer sit!

Groetnis, 
Riepke Glas fanût de Wâlden
.

Nije rubryk?

Bouwe de Groot út Grou krige in idee om wat mear te dwaan mei it ophingen/útsetten fan de kuorren. Hy skriuwt:

Zou het een mooie rubriek zijn voor de Strampel dit voorjaar dat een ieder een foto opstuurt van een door hem of directe omgeving opgehangen eendenkorf en of vreemde plaats van een nest eendeneieren.

Dan in  mei / juni een mooi overzicht van alle korven welke gemaakt zijn en uitgelegd direct of indirect door de leden van de Strampel.

Lijkt mij een leuke rubriek te worden met voor allen een leuke bijdrage voor de Strampel site.

We lizze dit graach oan de leden foar om hjir wat mei te dwaan. De earste foarbylden binne der al.
Ynstjoerings sille wy sammelje en dan by’t simmer publisearje op de webside.