In kromke jild nedich om de koaien mei kuorren oan te klaaien

Grou, 11 maaie 2014

Út ûndersteande tabel docht bliken dat we hjir yn de provinsje de measte einekoaien fan Nederlân hawwe. Dat is in ryk kultureel besit!

Foar in lytse fergoeding kinne de behearders fan dy koaien  by de learmasters fan de Strampel it koerflechtsjen leare. Foar it befoarderjen fan de einestân, de oanklaaiing fan de koaien mei harren edukative mooglikheden is dit in prachtige gelegenheid om in kromke fan de subsydzjejilden yn te setten. Wa pakt de tried op?

Wy of de minsken fan de stifting einekoaien?

Tabel Verspreiding, eigendom en beheer van eendenkooien in Nederland

Provincie Totaal aantal Particulier eigendom Provinciaal Landschap Vereniging Natuurmonumenten Staatsbosbeheer
Groningen 2 1 1
Friesland 28 14 8 2 4
Overijssel 14 3 5 6
Gelderland 24 12 1 11
Utrecht 3 1 2
Noord Holland 13 4 4 3 2
Zuid Holland 18 9 6 2 1
Zeeland 4 2 1 1
Noord Brabant 12 3 1 1 7
Nederland Totaal 118 48 22 14 34
Percentages 100% 41% 19% 12% 28%