Yn Lollum en Moskou hawwe de einen it net sa min

door

in

Grou, 27 maart 2017

Scan0007No’t it yn Den Haach wer rommer soppet en yn de skatkiste mear euro’s komme, wurdt it sosjale belied ek rommer. Sels de einen yn Lollum wenje no yn ISO-keur-kuorren, kompleet mei balkon en pannetek.

thDe Russen folgje de gong fan saken yn Lollum ek fansels. Giele badeinen en einepaleizen binne de earste tekens fan hàrren ynterpretaasje fan in sosjaler belied.

Scan0008