Yntensyf gebrûk fan in koer. Miskien wol in kampioenskoer.

Holwert, 5 april 2016.

Dat in koer soms hiel yntensyf brûkt wurdt, doch bliken út in berjochtsje oer in barren yn 2015:

Gjalt de Groot skriuwt:

‘Marten de Vries fan Marrum hie  ferline jier in koer by my flochten. Der kaam earst in ein út mei 12 pykjes, dêrnei ien mei 13 pykjes en doe hat der noch in reidhin yn bred.  Soe dat de kampioenskoer wêze?’