Tag: flechters

  • Heechseizoen foar de flechters fan kuorren

    door

    in

    Aldeboarn/Grou, 2 febrewaris 2021 Einekuorren binne der yn alle soarten en mjitten. Yn dizze rubryk binne al ferskate kreaasjes foarby kaam. Minsken bliuwe lykwols kreatyf as it om flechtsjen fan kuorren giet: Cor Snoeij stjoerde in pear foto’s mei in stikje tekst oer kuorren foar de sier. Heechseizoen foar de flechters fan kuorren, sa seit…